مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، مصرف بهینه‌ی انرژی در ساختمان ،مبحث‌ ١٩،کـاهش‌ هزینه‌های‌ سیستم‌ تاسیسات ،کاهش‌ مصرف سوخت‌
تعداد نظرات :0
آنچه در این مقاله میخوانید ..

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان درباره‌ی مصرف بهینه‌ی انرژی در ساختمان بحث می‌کند. آمار و تحقیقات نشان می‌دهد حدود ٤٠% از کـل‌ مصـرف گـاز سالانه‌ کشور مربـوط بـه‌ بخـش‌ سـاختمان مـی‌باشـد. ایـن‌ در حالیست‌ که‌ متوسط‌ مصرف انرژی‌ ساختمان‌های‌ مسـکونی‌ در کشور ما در حـدود ٢٠٠% از معیـار جهـانی‌ آن بیشـتر اسـت‌.

مبحث‌ 19 مقررات ملی ساختمان از مباحث‌ بیستگانه‌ مقررات ملی‌ سـاختمان است و بـا هدف مصرف بهینه‌ انرژی‌ در ساختمان تدوین‌ شـده اسـت‌. بـا این‌ وجود، هزینه‌های‌ اجرای‌ الزامات مبحث‌ ١٩ مقـررات ملـی‌ ساختمان دغدغه‌ عمده انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران سـاخت‌ و ساز کشور است‌.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، مصرف بهینه‌ی انرژی در ساختمان ،مبحث‌ ١٩،کـاهش‌ هزینه‌های‌ سیستم‌ تاسیسات ،کاهش‌ مصرف سوخت‌

مبحث‌ 19 مقررات ملی ساختمان و هزینه‌های ساخت و ساز

با وجود بسترسازی‌های‌ انجام گرفته‌ و فـراهم‌ بودن مواد اولیه‌ مورد نیاز بـرای‌ اجـرای‌ مبحث‌ 19 مقررات ملی ساختمان،  همچنـان اجرای‌ الزامات مبحث‌ ١٩ از سوی‌ سازندگان بـا مقاومـت‌هـایی‌ مواجه‌ می‌گردد. این‌ در حالیست‌ که‌ اجرای‌ مبحث‌ ١٩ در یـک‌ سـاختمان سـبب‌ کـاهش‌ مقیاس سیسـتم‌ تاسیسـاتی‌، کـاهش‌ هزینه‌های‌ جاری‌، بهبود شرایط‌ آسایشی‌ و… می‌گـردد. در ‌مقاله قابل دانلود به پیوست این مطلب،‌ به‌ بررسی‌ و مقایسه‌ تاثیر اجـرای‌ الزامـات مبحـث‌ ١٩ در یــک‌ ســاختمان مســکونی‌ متوســط‌ بعنــوان نمونــه‌، از نظــر هزینه‌های‌ تحمیل‌ شـده جهـت‌ اجـرای‌ مبحـث‌ ١٩ و کـاهش‌ هزینه‌های‌ سیستم‌ تاسیسات با اجرای‌ آن پرداخته‌ شده است‌.

به‌ منظور بررسی‌ تاثیر اجرای‌ الزامات مبحث‌ ١٩ مقررات ملـی‌ ساختمان در افزایش‌ هزینه‌های‌ اولیه‌ ساخت‌ و ساز و همچنین‌ تاثیر مستقیم‌ آن در هزینه‌های‌ مربوط به‌ سیسـتم‌ سـرمایش‌ و گرمایش‌ (سیستم‌ تاسیساتی‌) محاسبات بر روی‌ یک‌ ساختمان نمونه‌ انجام و نتایج‌ آن ارایه‌ شده است‌.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، مصرف بهینه‌ی انرژی در ساختمان ،مبحث‌ ١٩،کـاهش‌ هزینه‌های‌ سیستم‌ تاسیسات ،کاهش‌ مصرف سوخت‌

مبحث‌ 19 مقررات ملی ساختمان و مطالعه‌ی موردی یک ساختمان مسکونی

ساختمانی‌ کـه‌ در مقاله قابل دانلود به پیوست این مطلب‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌، از نظر زیربنـا و ارتفـاع در گروه ساختمان‌های‌ متوسط‌، با زیربنای‌ حدود ٢m ٢٠٠٠ و در پنچ‌ طبقه‌ می‌باشد. این‌ ساختمان در شهر تهـران و بـا شـرایط‌ عمومی‌ یک‌ ساختمان مسکونی‌ و بدون هیچگونه‌ ویژگی‌ خاص در نظـر گرفتـه‌ شـده اسـت‌. تاسیسـات سـاختمان نیـز بـرای‌ گرمایش‌ سیسـتم‌ حـرارت مرکـزی‌ بـا پایانـه‌ رادیـاتور و بـرای‌ سرمایش‌، کولر گازی‌ در نظر گرفته‌ شده است‌.

با توجه‌ به‌ تاثیرات عایقکاری‌ حرارتی‌ در بهبود آسایش‌ حرارتی‌ و همچنین‌ کاهش‌ مصرف سوخت‌ و درنتیجه‌ هزینه‌های‌ جاری‌ ساختمان و کاهش‌ استهلاك سیستم‌ تاسیساتی‌، این‌ موارد نیز از مزایــای‌ آسایشــی‌ و اقتصــادی‌ رعایــت‌ الزامــات مبحــث‌ ١٩ مقررات ملی‌ ساختمان می‌باشد که‌ در این‌ مقاله‌ از تـاثیرات آن صرفنظر شده و تنها به‌ جنبه‌ اقتصـادی‌ و هزینـه‌هـای‌ هنگـام ساخت‌ ساختمان پرداخته‌ شده است‌.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، مصرف بهینه‌ی انرژی در ساختمان ،مبحث‌ ١٩،کـاهش‌ هزینه‌های‌ سیستم‌ تاسیسات ،کاهش‌ مصرف سوخت‌

مبحث‌ 19 مقررات ملی ساختمان و تأثیر عایق حرارتی در صرفه‌جویی انرژی

به‌ منظور مقایسه‌ هزینـه‌هـا در محاسـبات، سـاختمان احداث‌ شده بدون رعایت‌ الزامات مبحث‌ ١٩ ساختمان A و ساختمان مشابهی‌ که‌ در آن الزامات مبحث‌ ١٩ مقررات ملـی‌ سـاختمان رعایت‌ شده است‌ ساختمان B نامیده می‌شود. تفـاوت ایـن‌ دو ساختمان تنها در افزوده شدن عایق‌ حرارتی‌ به‌ جدار خارجی‌ و جدار مجاور فضاهای‌ کنترل نشده ساختمان B نسبت‌ بـه‌ A و استفاده از پنجره نوین‌ با شیشه‌ دو جداره در سـاختمان B بـه‌ جای‌ پنجره با قاب آلومینیومی‌ و شیشه‌ تکجداره در ساختمان A می‌باشد. قابل‌ ذکر است‌ که‌ کلیه‌ هزینه‌ها برای‌ عایقکاری‌ و رعایت‌ الزامات این‌ مبحث‌ در هنگـام سـاخت‌ سـاختمان، و نـه‌ افزودن آنها پس‌ از اتمام ساخت‌، در نظر گرفته‌ شده است‌.

عایق حرارتی پشم سنگ و عایق پلی استایرن و بهینه‌سازی مصرف انرژی

عایقکاری‌ حرارتی‌ برای‌ ساختمان B تا حـدی‌ در نظـر گرفتـه‌ شده است‌ که‌ کلیه‌ الزامات مبحث‌ ١٩ مقررات ملی‌ سـاختمان را در قسمت‌ جدار رعایت‌ می‌نماید. عـایق‌ پشـم‌ سـنگ‌ جهـت‌ عایقکاری‌ دیوارها و عایق‌ پلی‌ استایرن جهت‌ عایقکاری‌ کـف‌ و بام ساختمان در نظر گرفته‌ شـده اسـت‌. نتـایج‌ محاسـبات بـه‌ صورت جدول ١ در مقاله قابل دانلود در پیوست این مطلب، قابل مشاهده است.

با توجه‌ به‌ محاسباتی‌ که‌ در جداول مقاله فوق ارایـه‌ شـد، در حـدود ٣٥% از افزایش‌ هزینه‌هـای‌ سـاخت‌ سـاختمان B، بـا کـاهش‌ ظرفیت‌ تاسیسات مورد نیاز ساختمان جبران می‌گردد. از ایـن‌ مقــدار ٢٣% از افــزایش‌ هزینــه‌ بــا کــاهش‌ ظرفیــت‌ سیســتم‌ گرمایشی‌ و ١٢% با کاهش‌ ظرفیت‌ سیسـتم‌ سـرمایش‌ تـامین‌ می‌گردد. بنابراین‌ در ساختمان‌های‌ دارای‌ کـولرآبی‌ و سیسـتم‌ گرمـایش‌ مرکـزی‌ نیـز تـاثیر کـاهش‌ ظرفیـت‌ اولیـه‌ سیسـتم‌ تاسیساتی‌ همچنان درصـد مهمـی‌ از افـزایش‌ در هزینـه‌هـای‌ ساخت‌ را جبران می‌کند.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، مصرف بهینه‌ی انرژی در ساختمان ،مبحث‌ ١٩،کـاهش‌ هزینه‌های‌ سیستم‌ تاسیسات ،کاهش‌ مصرف سوخت‌

مبحث‌ 19 مقررات ملی ساختمان و ابعاد تأسیسات ساختمان

بعلاوه با کـوچکتر شـدن تاسیسـات و اتـلاف حرارتـی‌ کمتـر ساختمان B نسبت‌ به‌ سـاختمان A، هزینـه‌هـای‌ مربـوط بـه‌ مصرف انرژی‌ سـاختمان و همچنـین‌ هزینـه‌هـای‌ تعمیـرات و نگهداری‌ تاسیسـات و هزینـه‌ مکـان اشـغالی‌ توسـط‌ سیسـتم تاسیساتی‌ نیز کاهش‌ می‌یابد که‌ نیازمند بحثی‌ جداگانه‌ اسـت‌.

این‌ درحالیست‌ کـه‌ سـاکنین‌ سـاختمان B آسـایش‌ حرارتـی‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ ساکنین‌ ساختمان A دارند. با این‌ احتسـاب و با نظر به‌ هزینه‌های‌ تمام شده ساخت‌ یک‌ ساختمان متوسط‌ در تهران، هزینه‌هـای‌ مربـوط بـه‌ رعایـت‌ الزامـات مبحـث‌ ١٩ مقررات ملی‌ ساختمان تنهـا درحـدود ٣% از هزینـه‌ سـاخت‌ و کمتر از ١% از بهای‌ فـروش سـاختمان را بـه‌ خـود اختصـاص می‌دهد. نمودار ٢ در مقاله‌ی پیوست به‌ روشنی‌ گویای‌ این‌ مساله‌ می‌باشد.

شرکت مشاوران و بهسازی انرژی گروه مبنا  با سال‌ها تجربه در زمینه‌ی آموزش و مشاوره در زمینه‌ی اجاری مقررات مبحث 19 ساختمان، راهکارهای متنوعی در راستای صرفه‌جویی در انرژی مصرفی به انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان ارائه می‌کند، برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی خدمات متنوع با واحد فروش و بازاریابی  شرکت مبنا تماس بگیرید.

بررسی‌ تاثیر اجرای‌ الزامات مبحث‌ ١٩ مقررات ملی‌ ساختمان در کاهش‌ هزینه‌های‌ اولیه‌ سیستم‌ تاسیساتی‌ در یک‌ ساختمان مسکونی‌ متوسط‌-1ESHCO

دانلود راهنمای پی دی اف چیلر ، بویلر ، بادگیر ، فن کویل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *