پنل خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان

پنل خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان

جایگاه پنل های خورشیدی و صرفه جویی در مصرف انرژی ، پیاده سازی پنل های خورشیدی توسط شرکت مبنا
تعداد نظرات :0
آنچه در این مقاله میخوانید ..

پنل خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان

پنل خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان

پنل خورشیدی از جمله فناوری‌های جدیدی است که در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و حتی تولید برق از انرژی خورشید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تکنولوژی‌هایی مانند پنل خورشیدی به این دلیل در سال‌های اخیر مورد توجه کاربران قرار گرفته است چون می‌توان از این سیستم‌ها به صورت همزمان برای تولید برق و حرارت، پکیج‌های مرکزی چگالشی راندمان بالا و سیستم‌های خورشیدی استفاده کرد.

پنل خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف برق ساختمان

قابلیت‌ اقتصادی‌ اجـرای‌ طـرح‌های مبتنی بر بکارگیری پنل خورشیدی، بسـتگی‌ زیادی‌ به‌ میزان تقاضای‌ حرارت و قیمت‌ گاز و بـرق دارد، بنـابراین‌ در مقاله قابل دانلود به پیوست این مطلب،‌ تلاش شده میزان صرفه‌جویی‌ در مصـرف انـرژی‌ و تحلیـل‌ اقتصـادی‌ حاصـل‌ از اجـرای‌ سیسـتم‌ خورشـیدی‌ ، تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت و همچنین‌ پکیج‌های‌ مرکزی‌ راندمان بالا در یک‌ سـاختمان مسـکونی‌ مـورد ارزیابی‌ قرار گیرد.

جایگاه پنل های خورشیدی و صرفه جویی در مصرف انرژی ، پیاده سازی پنل های خورشیدی توسط شرکت مبنا

پنل خورشیدی و سیستم تأسیسات نوین ساختمان

از جمله سیستم‌هایی که از پنل خورشیدی استفاده می‌کنند، سیستم‌ تاسیسات نوین‌ ساختمان مشتمل‌ بر سیسـتم‌ خورشـیدی‌ مرکـزی‌ جهت‌ تامین‌ آب گرم مصرفی‌ سـاختمان، سیسـتم‌ تولیـد همزمـان بـرق و حرارت جهت‌ تامین‌ بخشی‌ از برق و حرارت مورد نیـاز سـاختمان و پکـیج‌ مرکزی‌ راندمان بـالا بمنظـور تـامین‌ مـابقی‌ انـرژی‌ گرمایشـی‌ مـورد نیـاز ساختمان است.

در مقاله پیوست این مطلب، کاربرد پنل خورشیدی و سیستم تأسیسات نوین ساختمان در یک‌ ساختمان مسکونی‌ 12 طبقه‌ 72 واحـدی‌ و بـا مساحت‌ m2 ٤٩٠٠ واقع‌ در تهران، محله‌ی زمرد مورد بررسی قرار گرفته است. در شکل‌ 1 مقاله پیوست  این مطلب، پلان طبقات همین ساختمان مورد بحث قابل مشاهده است.

پنل خورشیدی و سیستم تأسیسات نوین Wolf آلمان

به منظور افزایش‌ بهره‌وری پنل خورشیدی در این بررسی‌، تمامی‌ سیستم‌هـا از کارخانـه‌ Wolf آلمان می‌ باشد و کل‌ سیسـتم‌ بصـورت یکپارچـه‌ بـا یـک‌ سیسـتم‌ کنترل مرکزی‌ محیطی‌ برنامه‌‌پذیر و با تکنولوژی‌ eBus کنترل مـی‌ گـردد. مشخصات کلی‌ سیستم‌ مورد بحث در جدول 2 مقاله پیوست مطلب، ارائه‌ گردیده است‌.

با انتخاب و به کارگیری‌ سیسـتم‌هـای‌ نـوین‌، بـه‌ علـت‌ رانـدمان بـالای‌ ایـن‌ تجهیزات، میزان مصرف انرژی‌ (گاز) در قیاس با سیستم‌ تاسیسـات سـنتی‌ کمتر بوده که‌ مقادیر آن در جـدول 3 مقاله پیوست، نشـان داده شـده اسـت‌.

نتایج‌ به دست آمده در مقاله‌ی مورد بحث، بیانگر این‌ مساله‌ می‌باشد که‌ نه‌ تنها به‌ دلیل‌ بالا بـودن رانـدمان سیستم‌های‌ نوین‌، میزان مصرف انرژی‌ به‌ کمتر از نصف‌ کاهش‌ مـی‌یابـد و می‌توان انرژی‌ الکتریکی‌ تولید شده توسط‌ سیستم‌ تولیـد همزمـان بـرق و حرارت را صرف تامین‌ نیاز ساختمان نمود، بلکه‌ از انرژی‌ خورشیدی‌ نیز به‌ عنوان یک‌ منبع‌ انرژی‌ تجدیدپذیر در تـامین‌ آب گـرم سـاختمان اسـتفاده می‌شود.

پنل خورشیدی و آمار و ارقام تولید و مصرف انرژی

همچنین‌ با توجه‌ به‌ عمر مفید ساختمان‌ها، محاسبات اقتصادی‌ بیـانگر ایـن‌ موضوع هستند که‌ علاوه بر جبران سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در یک‌ دوره 2 ساله‌، می‌ توان برای‌ سـالیان متمـادی‌ نیـز از صـرفه‌ جـویی‌ مصـرف انـرژی‌، بهره‌مند گردید.

علاوه بر این‌ با انتخاب و بکارگیری‌ سیستم‌ تولید همزمـان بـرق و حـرارت بـا مشخصات ارائه‌ شده، در مورد این ساختمان خاص، سالیانه‌ KWh ٨٧٦٠٠٠ برق تولید می‌شود که‌ صرف تامین‌ نیاز الکتریکی‌ ساختمان می‌گردد.

جایگاه پنل های خورشیدی و صرفه جویی در مصرف انرژی ، پیاده سازی پنل های خورشیدی توسط شرکت مبنا

پنل خورشیدی و تولید همزمان برق و حرارت

در مقاله‌ی پیوست، در ابتدا هزینه‌ اجرای‌ تاسیسات سنتی‌ و سیسـتم‌ نـوین‌ ارائـه‌ شده و تفاوت هزینه‌ اجرای‌ دو طـرح مقایسـه‌ شـده اسـت‌، سـپس‌ هزینـه‌ صرفه‌جویی‌ شده حاصل‌ از کاهش‌ مصرف سـوخت‌ و همچنـین‌ اسـتفاده از برق تولیدی‌ توسط‌ سیستم‌ نوین‌ بـرآورد شـده و در نهایـت‌ دوره بازگشـت‌ سرمایه‌ برای‌ اجرای‌ سیستم‌ نوین‌ ارائه‌ شده است‌.

بنابراین‌ باتوجه‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از محاسبات اقتصادی‌، مزایای‌ فنی‌ سیستم‌های‌ نوین‌ و همچنین‌ مطرح شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشـور، اجرای‌ طرح‌هایی‌ چون طرح ارائه‌ شده در این‌ مقاله‌ پیشنهاد می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی سیستم‌های نوین تأسیسات ساختمان با مبنا تماس بگیرید.

دانلود مقاله تعیین‌ پتانسیل‌ صرفه‌جویی‌ انرژی‌ سیستم‌ هیبرید خورشیدی‌ با تولید همزمان برق و حرارت در ساختمان

دانلود راهنمای پی دی اف چیلر ، بویلر ، بادگیر ، فن کویل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *