منبع کویلی و مشکل تأمین آب گرم بهداشتی و عفونت لژیونلا

منبع کویلی و مشکل تأمین آب گرم بهداشتی و عفونت لژیونلا | تأمین آب گرم مصرفی ساختمان | تجهیز موتورخانه ساختمان | انتخاب منبع کویل شرکت (هلدینگ) مبنا mabna
تعداد نظرات :0
آنچه در این مقاله میخوانید ..

منبع کویلی و مشکل تأمین آب گرم بهداشتی و عفونت لژیونلا

منبع کویلی و مشکل تأمین آب گرم بهداشتی و عفونت لژیونلا

منبع کویلی همان مخزنی است که در سیستم‌ موتورخانه برای تأمین آب گرم مصرفی ساختمان در کنار دیگ سنتی یا بویلر چگالشی آلومینیومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخار و آب داغ بعد از حرارت دیدن در بویلر، به کویل این منبع که از مجموعه‌ای لوله‎‌های مسی تشکیل شده، وارد می‌شود و آب آشامیدنی که در اطراف کویل در گردش است را گرم می‌کند و برای مصرف به واحدهای ساختمانی روانه می‌کند.

خرید بویلر و اهمیت تأمین آب گرم بهداشتی

عموما هنگام خرید بویلر، تجهیز موتورخانه ساختمان و یا انتخاب منبع کویلی تنها به راندمان و کارآیی بویلر و مدیریت مصرف انرژی توجه می‌شود و موضوع تأمین آب گرم بهداشتی مورد غفلت قرار می‌گیرد. در صورتی که سیستم موتورخانه و دیگ‌ها، حال چه سنتی و چه دیگ چگالشی آلومینیومی علاوه بر تأمین گرمایش ساختمان، آب گرم مصرفی ساکنان را تأمین می‌کنند و از این رو سلامت و بهداشت آب گرمی که در منبع کویلی در گردش است از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

بیماری لژیونلا و تهدیدهای احتمالی آب گرم در منبع کویلی

به تازگی برای چندمین مرتبه، لژیونلا در گزارش‌ها خبرساز شده است و چند نفر در کشور لهستان جان خود را به خاطر شیوع این بیماری و باکتری از دست داده‌اند. این اخبار ناخوشایند بار دیگر نظرها را به سوی خطرات لژیونلا و اهمیت دسترسی به آب گرم بهداشتی برای ساکنان ساختمان جلب کرده است.

بیماری لژیونلا برای اولین بار در سال 1976 میلادی در فیلادلفیای امریکا مشاهده شد و 176 نفر که از کهنه‌سربازان امریکایی بودند و در هتلی در یک گردهمایی شرکت کرده بودند، به دلیل انتشار این باکتری در هوا جان خود را از دست دادند، از آنجا که در زبان‌های لاتین، کهنه سربازان به لژیون نیز معروف هستند، نام این بیماری و باکتری به لژیونر و لژیونلا مشهور شد.

منبع کویلی و تهدید باکتری لژیونلا

یکــی‌ از مشــکلاتی‌ کــه‌ بــا انباشــت‌ آب‌ مصرفــی‌ در تانــک‌‌هــا و منبــع‌ کویلــی‌ بــا آن‌ مواجــه‌ هســتیم‌

مشــکل‌ رشــد و تکثیــر باکتــري لژیونلا اســت‌.

‌باکتري لژیونلا ســالانه‌ افــراد بســیاري را حتی‌ در کشــورهاي اروپایــی‌ دچــار مشــکلات‌ گوارشــی‌، پوســتی‌ و تنفســی‌ مــی‌‌کنــد، (بــراي مثــال‌ ســالانه‌ ١٢هــزار نفــر در آلمــان‌ بــه‌‌ باکتــري لژیونلا آلــوده‌ مــی‌‌شــوند کــه‌ ٢٠% از آنهــا بــر اثــر بیمــاري‌هــاي ناشــی‌ از ‌باکتــري لژیونلا جــان‌ خــود را از دســت‌ مــی‌ دهنــد).

حذف منبع کویلی، تأمین آب گرم بهداشتی و مقابله با لژیونلا

دمــاي رشــد و تکثیــر ایــن‌ باکتــري در سیســتم‌هــاي تاسیســاتی‌ بیــن ‌°C٣٠ تــا°C ٥٠ اســت‌، بنابراین در صورتی که آب شرب مصرفی، در این دما در منبع کویلی برای مدت زمان نسبتا زیادی بدون گردش و راکد باقی بماند، امکان رشد و تکثیر باکتری لژیونلا بسیار بالا خواهد بود.

البته باید توجه داشت که لژیونلا با اینکه باکتری آبزی است و عموما در کنار آمیب‌ها و در محیط‌های مرطوب رشد می‌کند، اما نحوه‌ی انتقال اصلی آن نه از طریق آشامیدن آب آلوده به باکتری، بلکه از طریق آیروسل یا هوابرد اتفاق می‌افتد به این معنا که با خروج آب لوله‌کشی از شیر آب، باکتری‌ لژیونلا در هوا منتشر می‌شود و از مجرای تنفسی وارد ریه انسان می‌شود و مشکلاتی با علائمی مشابه سینه‌پهلو ایجاد می‌کند.

رگومک راهکاری برای حذف منبع کویلی و تأمین آب گرم بهداشتی ساختمان

شــرکت‌ Oventrop راهــکاري خلاقانــه‌ بــراي حــل‌ ایــن‌ مشــکلات‌ ارائــه‌ کــرده‌ اســت‌. مبدل گرمایشی تامیــن‌ آب‌ گــرم‌ مصرفــی‌ بــا نــام‌ تجــاري Regumaq کــه‌ آب‌ گــرم‌ مصرفــی‌ را به صــورت‌ پیوســته‌ و مطلــوب ارائه می‌کند و‌ علاوه بر این هزینــه‌‌هــاي لولــه‌‌کشــی‌، راه‌‌انــدازي و مصــرف‌ انــرژي را نیز کاهش می‌دهد.

برخی از ویژگی‌های راهکار رگومک برای تأمین آب گرم بهداشتی

  • آماده‌‌سازي آب‌ گرم‌ مصرفی‌ به‌صورت‌ پیوسته‌ و مطلوب‌
  • بدون‌ نیاز به‌ پایپینگ‌ برگشت‌ آب‌ گرم‌ مصرفی‌
  • بدون‌ نیاز به‌ منبع‌ کویلی ‌ (DHW)
  • امکان‌ تامین‌ خوراک‌ گرمایش‌ از منابع‌ مختلف‌ (بویلر، گرمایش‌ خورشیدي، پمپ‌ حرارتی‌ و…)
  • تامین‌ آب‌ گرم‌ مصرفی‌ کاملا بهداشتی‌ و فارغ‌ از باکتري لژیونلا
  • بهینه‌ سازي مصرف‌ انرژي و استفاده‌ کامل‌ از انرژي گرمایشی‌ ورودي (داراي دماي برگشت‌ پایین‌)

رگومک Regumaq بــا حــذف‌ تانــک‌هــا و منبــع‌ کویلــی‌ ذخیــره‌ آب‌ گــرم‌ و همچنیــن‌ تامیــن‌ آب‌ مصرفــی‌ بــا دمــاي مناســب (°C٥٥ تــا °C ٦٥) هــم‌ از رشــد ایــن‌ باکتــري در سیســتم‌ تأمیــن‌ آب‌ گــرم‌ بهداشــتی‌ جلوگیــري مــی‌‌کنــد و هــم‌ بــا نگهداشــت‌ دمــاي آب‌ گــرم‌ در محــدوده‌‌ی مناســب‌ از هدررفــت‌ انــرژي و گرمایــش‌ بیــش‌ از حــد آن‌ جلوگیــري مــی‌‌کنــد.

رگومک و تأمین آب گرم بهداشتی در غیاب منبع کویلی

بــه‌ بیــان‌ ســاده‌‌تــر مکانیــزم‌ و کارکــرد ایــن‌ سیســتم‌ بــه‌ ایــن‌ صــورت‌ اســت‌:

آب‌ گــرم‌ تامیــن‌ شــده‌ از طریــق‌ بویلــر بــا مکــش‌ پمــپ‌ وارد مبــدل‌ گرمایشــی‌ Regumaq شــده‌ و پــس‌ از گــرم‌ کــردن‌ آب‌ ســرد بهداشــتی‌ از مبــدل‌ بــه‌ بویلــر بــاز مــی‌گــردد.

از ســوي دیگــر آب‌ ســرد بهداشــتی‌ وارد شــده‌ بــه‌ مبــدل‌ بــا فرآینــد انتقــال‌ حــرارت‌ توســط‌ مبــدل‌ گــرم‌ شــده‌ و بــا فشــار پمــپ‌ بــه‌ پایانــه‌‌هــاي مصــرف  (شــیرهاي دستشــویی‌، ظرفشــویی‌، دوش‌ و …)  ‌ ارســال‌ مــی‌‌شــود.

در فرآیند برگشــت نیز،‌ آب‌ گــرم‌ مصرفــی‌ از پایانــه‌هــاي مصــرف،‌ وارد مبدل گرمایشی Regumaq شــده‌ و در ســیکل‌ گرمایــش‌ قــرار مــی‌‌گیــرد.

شرکت مبنا و همکاری با برند اونتروپ و عرضه‌ی Regumaq

با توجه به نگرانی‌هایی که در رابطه با رشد و نمو باکتری لژیونلا در دمای کم‌تر از 55 درجه‌ی سانتیگراد در منبع کویلی وجود دارد. در صورتی که برای محل سکونت یا کار خود به دنبال راهکاری برای حذف منبع کویلی هستید و یا اینکه در نظر دارید تا پروژه‌ی جدید ساختمانی خود را برای تأمین آب گرم بهداشتی به مبدل گرمایشی Regumaq تجهیز کنید. با دفتر مرکزی فروش و بازاریابی شرکت مبنا تماس بگیرید تا کارشناسان مبنا راهنمایی‌های لازم را برای خرید مبدل گرمایشی Regumaq در اختیارتان قرار دهند.

منبع: euronews.com ؛

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *