تولید همزمان برق و گرما و سیستم‌های همزمان برق و حرارت CHP

تولید همزمان برق و گرما و سیستم‌های همزمان برق و حرارت CHP

تولید همزمان برق و گرما و سیستم‌های همزمان برق و حرارت CHP
تعداد نظرات :0
آنچه در این مقاله میخوانید ..

تولید همزمان برق و گرما و سیستم‌های همزمان برق و حرارت CHP

تولید همزمان برق و گرما و سیستم‌های همزمان برق و حرارت CHP

تولید همزمان برق و گرما و رواج سیستم ‌همزمان برق و حرارت از جمله فناوری‌هایی است که در سال‌های اخیر و در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. امروزه توسعه‌، پیشرفت‌ تکنولـوژی‌، کـاهش‌ هزینـه‌هـای‌ سـرمایه‌گـذاری‌ و همچنین‌ سودمندی‌ اقتصادی‌، باعث‌ رویکـرد گسـترده مصـرفکننـده‌هـای‌ عمده‌ی انرژی‌ به‌ استفاده از تکنولوژی‌های‌ جدیدی‌ چون سیستم‌هـای‌ تولیـد همزمان برق و حرارت شده است‌.

تولید همزمان برق و گرما و کاهش مصرف سوخت و انرژی

به‌ دلیل‌ راندمان بالای‌ ایـن‌ سیسـتم‌هـا، میزان مصرف سوخت‌ و همچنین‌ آلودگی‌های‌ زیسـت‌ محیطـی‌ بـه‌ میـزان قابل‌ توجهی‌ کاهش‌ می‌یابد. سیستم‌هـای‌ تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت، گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ صنعت‌ برق و بهره‌مندی‌ از مزایای‌ تولیدات پراکنـده می‌باشند. در‌ مقاله‌ قابل دانلود به پیوست این مطلب، ضمن‌ طراحی‌ و انتخاب سیستم‌ مناسب‌ بـرای‌ یـک‌ ساختمان، میزان صرفه‌جویی‌ در مصرف انرژی‌ و ارزیـابی‌ فنـی‌ و اقتصـادی‌ بهره‌گیری‌ از سیستم‌ تولید همزمان برق و حرارت ارائه‌ گردیده است‌.

تولید همزمان برق و گرما چگونه انجام می‌شود؟

تولید همزمان برق و حرارت یا به‌ اختصار تولید همزمان، عبـارت از تولیـد همزمان و توأم ترمودینامیکی‌ دو یا چند شکل‌ انرژی‌ از یـک‌ منبـع‌ سـاده اولیه‌ می‌باشد. استفاده هر چه‌ بیشتر از گرمای‌ آزاد شده در حـین‌ فرآینـد سوخت‌، باعث‌ افزایش‌ بازده انرژی‌ و کـاهش‌ مصـرف سـوخت‌ و در نتیجـه‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ مربوط به‌ تأمین‌ انرژی‌ اولیه‌ می‌گردد.

از گرمای‌ اتلافـی‌ بازیافت‌ شده از این‌ سیستم‌ها می‌توان برای‌ مصارف گرمایشی‌ و سرمایشی‌ استفاده نمود. تولید همزمان برق و حرارت، می‌تواند علاوه بر افزایش‌ بازده و کاهش‌ مصرف سوخت‌، باعث‌ کاهش‌ انتشار گازهای‌ آلاینده نیز گـردد. در این‌ سیستم‌، از انرژی‌ گرمایی‌ تولید شده در فرآیند تولید قدرت، به‌ عنـوان منبع‌ انرژی‌ استفاده می‌شود.

البته‌ قابلیت‌ اقتصادی‌ اجرای‌ سیسـتم‌هـای‌ تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت بستگی‌ زیادی‌ به‌ میزان تقاضای‌ حرارت، قیمت‌ برق و گاز دارد؛ بـه‌ همـین‌ دلیل‌ در‌ مقاله‌ قابل دانلود به پیوست این مطلب، هزینه‌ اولیه‌ نصب‌ سیستم‌ همزمان تولید بـرق و حـرارت در یک‌ ساختمان ارائه‌ شده، هزینه‌ صـرفه‌جـویی‌ ناشـی‌ از کـاهش‌ مصـرف سوخت‌ در این‌ سیستم‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و در نهایت‌ زمان بازگشـت‌ سرمایه‌ی‌ نصب‌ سیستم‌ همزمان تولید برق و حرارت محاسبه‌ شده است‌.

چطور از سیستم تولید همزمان برق و گرما استفاده کنیم؟

نکتـه‌ مهـم‌ در اسـتفاده از سیسـتم‌هـای‌ همزمـان تولیـد بـرق و حـرارت، بکارگیری‌ آن در حداکثر ساعات ممکن‌ می‌باشد. از آنجا کـه‌ ایـن‌ سیسـتم‌ توانایی‌ تولید همزمان برق و حرارت را داراست،‌ می‌بایست‌ براساس بار پایـه‌ الکتریکی‌ و حرارتی‌ سایز شود.

در ساختمان‌ها، عموماً سیستم‌ همزمان تولید برق و حرارت براساس بار حرارتی‌ که‌ فـاکتوری‌ محدودکننـده اسـت‌ سـایز می‌شود. البته‌ روش مقرون به‌ صرفه‌، سایز کـردن سیسـتم‌ به میـزان انـدکی‌ بالاتر از بار حرارتی‌ پایه‌، با قابلیت‌ متعادل کردن یا کـاهش‌ حـرارت مـی‌باشد.

همزمان با تغییر قیمت‌ سوخت‌، هزینه‌ اجرای‌ سیستم‌ همزمان تولید برق و حرارت تغییرات عمده‌ای‌ می‌کند و ممکن‌ اسـت‌ سـرمایه‌گـذاری‌ روی‌ ایـن‌ سیستم‌ قابل‌ توجه‌ باشد، بنـابراین‌ لازم اسـت‌ کـه‌ تحلیـل‌هـای‌ لازم جهـت‌ بازگشت‌ سرمایه‌ محاسبه‌ گردد.

همانگونه‌ که‌ از نتایج قابل مشاهده در مقاله‌ قابل دانلود به پیوست این مطلب،‌ مشخص‌ می‌گردد، با اجرای‌ سیستم‌ تولیـد همزمـان برق و حرارت بخشی‌ از انرژی‌ الکتریکی‌ ساختمان تامین‌ می‌گردد که‌ هزینه‌ قابل‌ توجهی‌ از ساختمان را پوشش‌ می‌دهد. از طرفـی‌ بـا توجـه‌ بـه‌ کوتـاه بودن زمان بازگشت‌ سرمایه‌، برای‌ سالیان متمادی‌ نیز مـی‌تـوان از مزایـای‌ صرفه‌جویی‌ انرژی‌ آن بهره‌مند شد.

علاوه بر مقرون به‌ صرفه‌ بودن اجرای‌ سیستم‌هـای‌ تولیـد همزمـان بـرق و حرارت، می‌بایست‌ مواردی‌ چون کاهش‌ آلودگی‌ حاصل‌ از این‌ طـرح را نیـز مدنظر قرار داد که‌ بیانگر مطلوب بودن اجرای‌ آن از ابعاد مختلف‌ می‌باشد. بنابراین‌ باتوجه‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از محاسبات اقتصادی‌، مزایای‌ فنی‌ سیستم‌های‌ تولید همزمان برق و حرارت و همچنین‌ مطرح شـدن طـرح هدفمنـد کردن یارانه‌ها در کشور، اجرای‌ طرح‌هایی‌ چـون طـرح ارائـه‌ شـده در مقاله‌ی پیوست این مطلب، پیشنهاد می‌گردد.

شرکت مبنا و سیستم‌های تولید همزمان برق وگرما

راهکارهای شرکت مبنا برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف، بسیار متنوع‌اند و بر مبنای پیاده‌سازی جدیدترین فناوری‌های روز دنیا طراحی شده‌اند، برای آشنایی با جزئیات راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی شرکت مبنا با بخش فروش و بازاریابی این شرکت تماس بگیرید.

دانلود مقاله‌ی ارزيابي فني و اقتصادي سيستم‌هاي توليد همزمان برق و حرارت

دانلود راهنمای پی دی اف چیلر ، بویلر ، بادگیر ، فن کویل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *