چیلر امیکون مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی

چیلر امیکون مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی

چیلر امیکون مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی
تعداد نظرات :0
آنچه در این مقاله میخوانید ..

چیلر امیکون مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی

چیلر امیکون یکی از تولیدات اصلی شرکت امیکون محسوب می‌شود. شـركت ايتاليايـي EMICON در سـال 1984 ميـلادی تاسـيس شـد و در سـال 1998 شـروع بـه گسـترش محصـولات و تاسـيس كارخانـه در ديگـر كشـورهای اروپايـي مثـل آلمـان كـرد.

 شـركت EMICON بــا توجــه بــه تنــوع، كيفيــت و تاميــن محصــولات در كاربردهـاي مختلـف صنعتـي و سـاختماني موفـق شـده اسـت، بازارهـاي اروپايـي را در دسـت بگيـرد. چیلر امیکون از جمله محصولات پرطرفدار این شرکت در قاره‌ی اروپا است.

EMICON در طراحـي و سـاخت تجهيـزات برودتـی و حرارتـی از تكنولـوژی روز دنيا و از محصـولات شـركت‌هـاي معتبـر و بـا كيفيـت بهـره گرفته اسـت و هميـن امـر باعـث شـده اسـت كـه اسـتانداردهای مختلـف در زمينـه تولیدات تهویه مطبوع را اخـذ كنـد.

توليـدات شـركت EMICON شـامل چيلـر و چيلرهـاي دو پارچه، پكيج‌هـاي اتـاق سـرور، كندانسـورهاي هوايـي، روفتاپ پکیج و فـن كويـل می‌باشـد.

چیلرهای امیکون EMICON در انــواع چیلر آب‌خنــك و چیلر هــواخنــك بــا كمپرسـورهاي اسـكرال اسـكرو، سـانتريفيوژ و آپشـن‌های مختلــف ارائــه می‌شــود.

چیلر امیکون و کشورهای تامین کننده قطعات

چیلر امیکون مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی

هر کدام از اجزاي سیکل تبريد چیلر امیکون از کشورهای دانمارك، ايتاليا و آمريكا خریداری می‌شوند.

 • کمپرسور چیلر امیکون تولید و ساخت کشورهای آلمان، بلژيك، ايتاليا و آمريكا است.
 • مبدل حرارتي چیلرهای امیکون EMICON در کشورهای سوئد، آلمان و ايتاليا ساخته می‌شود.
 • کوئل چیلرهای امیکون در کشور ايتاليا ساخته می‌شود.
 • هر کدام از اجزاي سیکل تبريد چیلر امیکون از کشورهای دانمارك، ايتاليا و آمريكا خریداری می‌شوند.
 • تجهیزات الکتريکي چیلرهای امیکون ساخت کشور آلمان است.
 • پمپ چیلر امیکون در کشورهای ايتاليا و آلمان تولید می‌شود.

چیلر هواخنک امیکون چه مشخصات فنی دارد؟

چیلر امیکون مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی

فن‌های كندانسور چیلر مدل RAE با توجه به نیازمندی پروژه از نوع محــوری و در برخی مدل‌ها به صورت سانتريفيـوژ مي‌باشد.

چيلرهـاي هواخنـك EMICON بـا كمپرسـورهاي اسـكرال، اسـكرو و سـانتريفيوژ ارائـه مي‌شـود و بـا توجـه بـه نـوع كمپرسـور در سـه مـدل زيـر دسـته‌بنـدی می‌شـوند.

چیلر هواخنک امیکون مدل RAE:

 • در ايـن مـدل از چیلرهای امیکون از كمپرسـورهاي اسـكرال و اواپراتـور صفحـه‌اي اسـتفاده شـده اسـت و می‌توانـد بـه صـورت تـك‌مـدار يـا چنـد مـدار تبريـد بـا مبـرد R410 ارائـه شـود.
 •  فن‌های كندانسور چیلر مدل RAE با توجه به نیازمندی پروژه از نوع محــوری و در برخی مدل‌ها به صورت سانتريفيـوژ مي‌باشد.
 •  بار برودتي اين مدل چیلر امیکون از 2 تن تا 175 تن (kW5) الی (kW618) می‌باشد.

چیلر هواخنک امیکون مدل RAH:

 • در ايـن مـدل چیلر از كمپرسـورهاي اسـكرو و اواپراتـور از نـوع پوسـته و لولـه اسـتفاده شـده اسـت و مي‌تـوان بصـورت تـك مـدار يـا بـا دو مـدار تبريـد بـا مبـرد  a 134 R  ارائـه شـود.
 •  فـن چیلر از نـوع محـوري و محـدوده ظرفيـت برودتـي از 44 تـن تـا 342 تـن، (kW 155) الی (kW 1207) را شامل می‌شود.

چیلر هواخنک امیکون مدل RAC:

در ايـن مـدل چیلرها از كمپرسـورهاي سـانتريفيوژ و اواپراتـور از نـوع پوسـته و لولـه اسـتفاده شـده اسـت.  این نوع چیلرهای شرکت امیکون نیز بـه صـورت تـك مـدار يـا چنـد مـدار تبريـد بـا مبـرد a R134 ارائـه می‌شـود و این مدل از چیلرها با ظرفيـت برودتـی از 102 تـن تـا 400 تـن (kW 359) الی (kW 1398) تولید می‌شوند.

چیلرهای هواخنک امیکون چه ویژگی‌هایی دارند؟

چیلر امیکون مشخصات فنی

قابليت نصب هيتر الكتريكي اواپراتور بر روی چیلر، از جمله مزایای چیلر هواخنک امیکون است.

برخی مزايای چیلرهای هواخنک امیکون عبارت‌اند از:

 • قابليت بازيافت حرارتي از %20 تا %100 (جهت تامين كل يا بخشی از آبگرم مصرفی)
 • قابليت اتصال به سيستم هوشمند BMS و كنترل از راه دور دستگاه
 • قابل ارائه در مدل‌هاي كم‌صدا و فوق كم‌صدا
 • ابعاد كوچك و سبك بودن دستگاه چیلر
 • محدوده گسترده ظرفيت بار برودتی چیلر
 • قابليت نصب هيتر الكتريكي اواپراتور بر روی چیلر
 • ضريب عملكرد بالای چيلر تراکمی

چیلر آب‌خنک امیکون چه مشخصات فنی دارد؟

چیلر امیکون مشخصات فنی

چیلرهای امیکون در بازار در سه مدل مختلف عرضه می‌شوند.

چيلرهـاي آب خنـك EMICON بـا كمپرسـورهای اسـكرال، اسـكرو و توربوكـور ارائـه مي‌شـود و در بازار محصولات تهویه مطبوع و سرمایشی با سه مدل زیر شناخته می‌شود:

چیلر آب‌خنک امیکون مدل RWE:

 • در ايـن مـدل از چیلرهای امیکون از كمپرسـورهاي اسـكرال و مبردهـای R410a و R134a اسـتفاده می‌شـود و در يـك يـا چنـد مـدل تبريـد مسـتقل قابـل عرضـه هسـتند.
 • ظرفيـت بـار برودتـي این نوع چیلرهای آب‌خنک از 2 تـن تـا 112 تـن (kW 5) الی (kW 393) متغیر است.

چیلر آب‌خنک امیکون مدل RWH:

در اين مدل از چیلرهای EMICON كمپرسورهای اسكرو و مبرد  R134 a  استفاده شده است. ايـن مـدل از كمپرسورهــای اسـكرو از ظرفيــت 24 تـن تـا 700 تن، (kW 85) الی (kW 2440) می‌باشد.

چیلر آب‌خنک امیکون مدل RWC:

 • در ايـن مـدل از كمپرسـورهای توربوكـور و مبـرد  R134 a  اسـتفاده شـده اسـت و در مـدل تـك مـدار تبريـد ارائـه می‌شـود.
 • ظرفيت بار برودتي از 80 تن تا 600 تن (kW 280) الی (kW 2100) می‌باشد.

چیلرهای آب‌خنک امیکون چه ویژگی‌هایی دارند؟

چیلر امیکون مشخصات فنی

از جمله مزایای چیلر آب خنک امیکون قابلیت تبدیل این دسته از چیلرها به هیت پمپ است.

برخی از مزايای چیلرهای آب‌خنک امیکون عبارت‌اند از:

 • قابليت اتصال به سيستم هوشمند BMS و كنترل از راه دور دستگاه
 • قابليت نصب هيتر الكتريكي اواپراتور
 • قابل ارائه در مدل‌هاي كم صدا
 • بازيافت حرارتي از %20 تا %100
 • ابعاد كوچك و سبك بودن دستگاه
 • قابليت ارائه به صورت هيت پمپ
 • حذف ياتاقان‌های مكانيكي در مدل RWE
 • كنترل ماژولار ظرفيت بار برودتي چيلر
 • ضريب عملكرد بسيار بالای چيلر

شرکت مبنا و همکاری‌ با شرکت امیکون

شرکت مبنا قریب به دو دهه پیش با توجه به نیاز مبرم کشور به کاهش مصرف انرژی، فعالیت‌های خود را با هدف ارائه خدمات مشاوره آغاز کرد، در نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیقاتی متخصصان شرکت مبنا خوشبختانه، شناخت خوبی از وضعیت مصرف انرژی در بخش صنعت ساختمان شکل گرفت و کوشش‌های مهندسان این شرکت، سبب شد تا متناسب‌ترین سیستم‌های تأسیساتی برای ارائه در بازار کشور شناسایی، تأمین و تولید شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *