فهرست کامل پروژه‌های شرکت مبنا

معرفی سوابق اجرایی و پروژه‌های شاخص گروه مبنـا بیـش از چهـارهزار پروژه در سراسر کشـور بیست سال فعالیت در صنعت تاسیسات کشور پروژه‌های معتبـر در کاربریهای مختلف ساختمانـی: هتلها، مراکز درمانی، تجـاری، اداری و آموزشـی، ورزشــی ساختمانها و ویلاهای مسکونـی