این مقاله توسط شرکت مبنا نوشته شده و در مجله Solar Energy از انتشارات Elsevier با ضريب تأثير IF=3.468 به ثبت رسيده است.

اين مقاله به تحليل اينرسی حرارتی ساختمان انرژی صفر مبنا و معرفی معياری براي كمی كردن اين پارامتر تأثيرگذار اختصاص دارد. لازم به ذكر است كه اين مجله از معتبرترين مجلات در حوزه انرژی‌های نو در دنيا است.