طراحی و اجرای اولين سيستم هيبريد خورشيدی برای تامين آب گرم برج مسكونی در ايران

چکيده

در اين مقاله، محاسبات و طراحی بهينه و اجرای سيستم آب گرم خورشيدی برای برج مسكونی ده طبقه، ۸۰ واحدی سوم خرداد واقع در تهران ارائه گرديده است. در اين طرح، با توجه به محدوديت موجود در فضاي موتورخانه و همچنين سقف نهايی ساختمان مناسب‌ترين سيستم جهت حداكثر بهره‌گيری از انرژي خورشيد مشخص گرديده است و با نرم‌افزار T*SOL مدل حرارتی سيستم تهيه و براساس آن ميزان بهره‌گيری از انرژي خورشيد و ميزان صرفه‌جويی در مصرف سوخت تعيين گرديده است.