بررسی اثرگذاری اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مصرف انرژی یک ساختمان نمونه

در این مقاله تاثیر اجرای راهکارهای صرفه‌جویی مرتبط با الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این ساختمان در ۲۱ طبقه ساخته شده است و در مجموع دارای زیربنایی برابر 23600 مترمربع است. بررسی قبض های مصرف انرژی، نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرارتی ساختمان نشان‌دهنده تلفات بالای حرارتی در این مجموعه است.