ارزيابی فنی و اقتصادی سیستم‌ تولید همزمان برق و حرارت

چکيده

امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژی، كاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری و همچنين سودمندی اقتصادی، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌های عمده انرژی به استفاده از تكنولوژی‌های جديدی چون سيستم‌های توليد همزمان برق و حرارت شده است. به دليل راندمان بالای اين سيستم‌ها، ميزان مصرف سوخت و همچنين آلودگی‌های زيست محيطی به ميزان قابل توجهی كاهش می‌يابد. سيستم‌های توليد همزمان برق و حرارت (CHP)، گامي در جهت توسعه صنعت برق و بهره‌مندي از مزاياي توليدات پراكنده می‌باشند. در اين مقاله ضمن طراحی و انتخاب سيستم مناسب براي يك ساختمان، ميزان صرفه‌جويي در مصرف انرژی و ارزيابی فنی و اقتصادي بهره‌گيری از سيستم توليد همزمان برق و حرارت ارائه گرديده است.