بويلرها نقش مهمی در تعيين ميزان مصرف انرژی ساختمان ايفا می‌کنند.