در اين مقاله مقايسه‌ای بين عملكرد توربوكمپرسورهای ايستگاه‌های تقويت فشار خطوط اصلی انتقال گاز كشور صورت گرفته است. توربوكمپرسورهای موجود در ايستگاه‌ها با توجه به نوع و زمان ساخت به چهار دسته تقسيم می‌شوند كه عبارتند از: توربوكمپرسورهای GTK-10-3 ساخت کشور روسیه، GPU16/74 ساخت کشور اوکراین، MS-5002C ساخت شرکت Nuovo Pignone ایتالیا و توبین‌های گازی Alstom G.T. 10B ساخت کشور سوئد. پارامترهاي عملياتي توربين‌های فوق با استفاده از ابزار اندازه‌گيری پرتابل و ابزار دقيق سايت اندازه‌گيری شده و سپس با توسعه يك مدل از توربين گاز در محيط شبیه‎سازی Hysys ساير پارامترهای عملياتی و راندمان عملكرد آنها بدست آمده است. نتايج حاصل نشان می‌دهد كه توربين‌های گازی Alstom با راندمان 31.15% عکلگرد بهتری نسبت به سایر توبین‌های گازی موجود دارند.