بررسی کاربرد لولاس هدر در سیستم‌های گرمایشی به همراه شبیه سازی جریان در داخل آن

وضعيت عملكرد بويلرها به عنوان يكی از مصرف‌كننده‌های عمده انرژی، نقش مهمی در تعيين ميزان مصرف انرژی ساختمان ايفا می‌نمايد. از اين رو کنترل راندمان اين تجهيز و بهبود عملکرد آن، گام موثري در رفع مشکلات موجود در مصرف انرژی ساختمان و كاهش تلفات انرژی خواهد بود. يكي از راه‌هاي بهبود عملكرد بويلر‌ها به كارگيری لولاس‌هدر در سيكل عملكردی آنها است. هدف اصلي از بكارگيري لولاس‌هدر ايجاد يك ايزوليشن هيدروليكي ميان مدارهای اوليه (مدار شامل بويلر) و مدار ثانويه (مدار مصرف كننده حرارت) است. در اين مقاله به بيان اهميت بكارگيري لولاس‌هدر در سيكل گرمايش پرداخته شده است. همچنين به كمك شبيه‌سازی عددی انجام شده، الگوی جريان در داخل لولاس هدر و نحوه تركيب جريان در داخل آن بدست آمده است.