تغييرات قيمت حامل‌های انرژی در اقتصادی بودن يا نبودن هر پروژه نقش مهمی ايفا می‌كند لذا آناليز حساسيت بر روی قيمت حامل انرژی در تعيين اقتصاد هر فرايند ضروری است. در ايستگاه‌های تقويت فشار گاز از واحدهای توربوكمپرسور جهت افزايش فشار گاز استفاده می‌شود. گاز خروجي از كمپرسور اغلب توسط كولرهاس هوايي خنك می‌شود. در همين راستا افزايش بيشتر خنك‌كاری گاز سبب می‌شود تا ضمن كاهش سرعت متوسط گاز در مسير انتقال، افت فشار گاز نيز كاهش يابد، اين كاهش افت فشار موجب كاهش مصرف گاز در توربين‌های ايستگاه مقصد می‌شود. همچنين افزايش ميزان خنك‌كاری مستلزم هزينه‌های بيشتر در برق مصرفی ايستگاه مبدا است. تفاوت اين دو مقدار هزينه و صرفه‌جویی مبين ميزان سوددهی يا ضرردهی فرآيند خنككاري می‌باشد. اين درحالی است كه افزايش قيمت گاز طبيعی تاثير مستقيمی در نتايج كسب شده داشته و مي تواند سود حاصل از خنك‌كاری را به شدت افزايش دهد. افزايش سود، ممكن است در بسياری از موارد منجر به جبران هزينه برق مصرفی شده و خنك‌كاری را اقتصادی نموده و يا سود حاصل را افزايش دهد. لذا در اين مقاله به بررسی نتيجه تغيير بهای گاز در نتايج كسب شده، پرداخته می‌شود. افزايش و كاهش دمای هوای محيط موجب تغيير در تعداد فن‌های مورد استفاده در فرايند خنك‌كاری گاز می‌شود. بدين منظور دو ايستگاه تقويت فشار زنجان (نيكپی) و هشترود و مسير بين آن در منطقه 8 عملياتی، به عنوان نمونه جهت شبيه‌سازی انتخاب شده و محاسبات اقتصادی در 5 نرخ متفاوت برای بهای گاز و در سه فصل سرد، معتدل و گرم و براي دبی‌های گاز عبوری مختلف بررسی شده است. نتايج بررسی نشاندهنده تاثير شديد قيمت گاز طبيعی در صرفه اقتصادی فرآيند خنك‌كاری گاز است.