بررسی ميزان صرفه‌جويی در مصرف انرژی ساختمان با نصب رادياتورهای ThermX2

چکيده

ويژگی‌هایی نظير ظرفيت حرارتی بالاتر، سرعت پاسخ بيشتر و افزايش توان تابشی رادياتور از پارامترهایی هستند كه می‌بايست جهت افزايش كارایی رادياتور لحاظ گردند. كاهش افت حرارتی از طريق ديوار پشتی رادياتور كه بدليل دماي سطحی بالاتر ديوار در اين منطقه نسبت به ساير قسمت‌های آن نمايان می‌شود، نيز جهت افزايش كارایی انرژی رادياتور موثر است. در اين تحقيق سعی شده است تا با ارزيابی عملی و انجام آزمايشات، پتانسيل صرفه‌جویی در مصرف انرژي با بهره‌گيری از رادياتورهاي ThermX2 مشخص گردد.