مدیریت انرژی در ساختمان‌های متوسط

مدیریت انرژی در واقع به صورت فاز چهارم پروژه ممیزی انرژی و جهت تداوم اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی تعریف می‌شود. در این مقاله منظور از مدیریت انرژی بررسی کیفی و کمی نحوه تغییرات مصرف انرژی در ساختمان است. وظیفه اصلی مدیر انرژی ساختمان آگاهی از نحوه مصرف، تغییرات نسبت به سال‌های گذشته و چرایی تغییرات است. در ساختمان‌های کوچک مصرف انرژی باندازهای نیست که بهای پرداختی جز دغدغه‌های ساکنان باشد. در ساختمان‌های بزرگ نیز مدیریت انرژی نیازمند ممیزی انرژی و استفاده از تیم متخصص است. لیکن در ساختمان‌های متوسط علاوه بر وجود پتانسیل مناسب جهت صرفه‌جویی، مدیریت انرژی توسط یک نفر و با حداقل تجهیزات نیز قابل اجراست.