لزوم بهسازی مصرف انرژی در بخش ساختمان

 

فوايد بهينه‌سازی مصرف سوخت (انرژی) در بخش ساختمان را می‌توان در چهار بخش زير خلاصه نمود:

  1. كمك به اقتصاد خانواده
  2. افزايش رفاه نسبی در نتيجه مصرف صحيح انرژی
  3. كمك به اقتصاد ملی
  4. كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش آلودگی‌های ناشی از آن

با توجه به ضرورت بهينه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، هيأت دولت در سال 1370 در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، اجرای اصول بهينه‌سازی مصرف انرژی را الزامی نمود. متأسفانه بدليل عدم نظارت صحيح بر اجرای اين قانون، همچنان بحث مصرف انرژی در ساختمان‌ها مسكوت مانده است.

مطابق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، مناطق مختلف كشور از نظر مصرف انرژی در ساختمان به سه بخش كلی مناطق با نياز به مصرف انرژی زياد، مناطق با نياز به مصرف انرژی متوسط و مناطق با نياز به مصرف انرژی كم تقسيم‌بندی شده‌اند و شهر تهران بدليل شرايط خاص آن بصورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به شرايط اقليمی هركدام از بخش‌های فوق، الگوی مصرف انرژی و در نتيجه نياز به مصرف انرژی آنها نيز متفاوت خواهد بود. بنابراين سطوح صرفه‌جويی و بهينه‌سازی نيز در هر كدام از اين مناطق، متفاوت از ميزان معادل در مناطق ديگر است.

برای تعيين الگوی صحيح مصرف و دستيابی به شرايط، قوانين و استانداردهای لازم در بهينه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان- مانند هر صنعت ديگر- نيازمند بهره‌گيری از ابزار و روش‌های مناسب هستيم. مميزی انرژی به عنوان ابزاری توانمند در شناخت نقاط قوت و ضعف و تعيين راهكارهای بهينه جهت نيل به هدف مورد نظر (بهينه‌سازی مصرف انرژی) مطرح است.

نكته قابل توجه ديگر آن است كه مميزی انرژی در دو سطح خرد و كلان مطرح است. در نخستين سطح، هدف تعيين شدت مصرف انرژی و فاصله آن با مقدار ايده‌آل متناظر در يك ساختمان خاص و ارائه فرصت‌های صرفه‌جويی انرژی و نزديك‌شدن به حالت ايده‌آل می‌باشد. در حالي كه در سطح كلان، هدف تدوين و ارائه سياست‌های صرفه‌جويی انرژی است. البته برای حركت در سطح كلان، لازم است كه مميزی انرژی در تعداد زيادی ساختمان صورت گيرد تا از اين راه بتوان نتايج به كل صنعت ساختمان تعميم داد.