روش‌های مختلف مميزی انرژی

 

به صورت كلی مميزی انرژی به يكی از چهار شكل ذيل امكان‌پذير است:

 

  • مميزی سريع (عبوری): اين نوع مميزی شامل يك بازديد سريع و سطحی از امكانات و تجهيزات است كه طی آن نقاط و تجهيزاتی كه با انجام كارها و تغييرات كوچك و ارزان قابليت صرفه‌جويی در مصرف انرژی را دارند، مشخص و پيشنهاد می‌شوند. چنين پيشنهاداتی ممكن است پيشنهاد اجرای عايقكاری لوله‌های سيستم آبگرم، بررسی مقدماتی سيستم هوای فشرده و پيشنهاد جلوگيری از كاهش نشت در سيستم هوای فشرده و… باشند.
  • تحليل عملكرد تجهيزات: هدف اصلی در اين نوع مميزی انرژی، تعيين هزينه‌های عملياتی تجهيزات مختلف است. اطلاعات عملكردی چند سال اخير تجهيزات جمع‌آوری و تحليل می‌شوند تا الگوی مصرف انرژی، بيشترين ميزان تقاضا و پتانسيل‌های صرفه‌جويی در مصرف انرژی شناسايی شود.
  • مميزی انرژی استاندارد: اين نوع مميزی انرژی علاوه بر اقدامات دو نوع مميزی انرژی گفته شده، شامل تخمين انرژی مصرفی هريك از تجهيزات و برآورد تقريبی ميزان صرفه‌جويی در مصرف انرژی هريك از آنها در اثر انجام برخی اقدامات بهينه‌سازی است. در انتها نيز با يك تحليل اقتصادی، زمان برگشت سرمايه هريك از اقدامات بهينه‌سازی مشخص خواهد شد.
  • مميزی انرژی جامع: اين نوع مميزی انرژی گرچه زمان‌بر و پرهزينه است اما دارای دقت مناسبی است. انجام اين نوع مميزی انرژی ممكن است با بهره‌گيری از تجهيزات و ابزار اندازه‌گيری پيشرفته و شبيه‌سازی‌های كامپيوتری ميسر باشد. اين تجهيزات و شبيه‌سازی‌ها امكان برآورد دقيق ميزان مصرف انرژی هريك از تجهيزات و مقدار صرفه‌جويی حاصل از اعمال هريك از تغييرات بر روی هركدام از تجهيزات را فراهم می‌آورد. داده‌های مورد نياز بطور معمول بصورت مستقيم اندازه‌گيری و ثبت و جمع‌آوری شده و بعداً مورد تحليل قرار می‌گيرد. مهمترين مشخصه اين نوع مميزی ديدگاه فراگير و همه‌جانبه، استفاده کامل از تحليل‌های مهندسی و شبيه‌سازی‌های مختلف فرآيندی و تجهيزات است.