ممیزی و مدیریت انرژی

مطابق با آمار انرژی ساليانه كشور، بيش از يك سوم انرژی در بخش ساختمان مصرف می‌شود. متاسفانه اعمال سياست‌های حمايتی و پرداخت يارانه‌ها در زمينه عرضه انرژی باعث شده تا ميزان انرژی مصرفی ساختمان‌های كشور ۲ تا ۳ برابر استانداردهای جهانی باشد. با توجه به اتلاف بسيار زياد انرژي در ساختمان‌های موجود، بررسی ميزان مصرف انرژی هر ساختمان بصورت علمي ضروری است. ب راين اساس مدون كردن فرآيند مميزی انرژي در ساختمان‌ از مهم‌ترين نيازهای اين بخش است. در اين تحقيق دستورالعمل مميزی انرژی ساختمان با استفاده از اطلاعات مندرج در قبض‌های انرژی ساختمان و همچنين داده‌هایي ساليانه هواشناسی، به منظور تعيين ضريب انتقال حرارت عملكردی ديواره‌های خارجی ساختمان و مقايسه آن با مقادير مجاز و استاندارد ارائه شده است.