چکيده: امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژی، كاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری و همچنين سودمندی اقتصادی، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌های عمده انرژي به استفاده از تكنولوژی‌های جديدی چون سيستم‌های توليد همزمان برق و حرارت، پكيج‌های مركزي چگالشي راندمان بالا و سيستم‌های خورشيدی شده است. قابليت اقتصادي اجراي طرح بستگی زيادی به ميزان تقاضای حرارت و قيمت گاز و برق دارد، بنابراين در اين مقاله تلاش شده ميزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تحليل اقتصادی حاصل از اجرای سيستم خورشيدی، توليد همزمان برق و حرارت و همچنين پكيج‌های مركزی راندمان بالا در يك ساختمان مسكونی مورد ارزيابی قرار گيرد.