تعيين ميزان هوای نفوذی در ساختمان و تعيين نقاط درزدار

در بسياری از ساختمان‌های كم ارتفاع، بار حرارتی ناشی از نفوذ هوا ميزان قابل توجهی از بار حرارتی كل ساختمان را شامل می‌شود، بررسي‌ها نشان داده در ساختمان‌هايی كه خوب درزگيري نشده‌اند، نفوذ هوا تا ۴۰% كل بار حرارتی ساختمان را تشكيل می‌دهد. در كشور ما، ميزان هوای نفوذی ساختمان از شرايط استاندارد بسيار فاصله دارد كه دليل آن عدم توجه به ميزان هوای نفوذی و تعويض هوا در طراحی و ساخت ساختمان‌های كشور و همچنين استفاده از در‌ب و پنجره‌های ناكارا و غيراستاندارد است. استفاده از درب و پنجره‌های با قاب آهني كه قسمت‌های متحرك و ثابت آن به خوبی درزبندی نمی‌شوند، وجود ترك و شكستگی در شيشه پنجره‌ها، عدم استفاده از فنرهای اتوماتيك جهت بستن درب‌ها، لوله‌كشی نامناسب دودكش بخاری، عدم درزگيري دريچه‌های كولر در فصل زمستان و …