در این مقاله الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با مقررات کد بین‌المللی انرژی IECC مقایسه شده است. از لحاظ روش تجویزی مورد استفاده، در مبحث 19 نسبت به روش کارکردی مشابهت بیشتری به بین‌المللی دارد و از دیگر سو روش کارکردی به سبب سادگی در محاسبات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشترین تفاوت موجود در این دو استاندارد، در مورد پوسته خارجی ساختمان بوده و در مورد میزان نفوذ هوا نتایج هر دو استاندارد یکسان است. در زمینه پوسته خارحی نیز از آنجا در روش تجویزی تنها برای دیوار، کف و سقف مقدار ارائه شده، جهت مقایسه دو استاندارد از همین اجزای پوسته خارجی استفاده شده است. در مورد پوسته خارحی ساختمان الزامات کد بین‌المللی در اکثر موارد سخت‌گیرانه‌تر از روش تجویزی مبحث 19 است. با این وجود در برخی موارد دیوارهای خارجی از این قاعده مستثنی هستند. میزان صرفه‌جویی در در مصرف انرژی ساختمان با اجرای الزامات مبحث 19 (روش تجویزی و کارکردی) و همچنین کد بین‌المللی انرژی IECC در چند ساختمان نمونه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین تفاوت اجرای عایق‌کاری اجزای مختلف پوسته خارجی در متوسط مناطق کشور در صورت استفاده از هر دو استاندارد مورد بحث قرار گرفته و تاثیر آن از لحاظ میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، هزینه اجرا و زمان بازگشت سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است.