در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز از واحدهای توربوکمپرسور به منظور افزایش فشار استفاده می‌شود. به منظور خنک‌کاری گاز در عمده ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، از کولرهای هوایی استفاده می‌شود که دلیل اصلی آن در جلوگیری از وارد آمدن آسیب به پوشش خط لوله است. خنک‌کاری گاز خروجی از کمپرسور، سبب کاهش سرعت متوسط گاز طی خط و کاهش افت فشار مسیر می‌گردد که بالطبع کاهش مصرف سوخت را در توربوکمپرسورهای ایستگاه بعدی در پی دارد. عبور گاز از مبدل‌های هوایی سبب افت فشار گاز و خنک‌کاری آن سبب افزایش مصرف برق می‌گردد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که دمای گاز شدیدا متاثر از دمای خاک پیرامون خود است. این امر سبب می‌شود که دمای گاز دریافتی در ایستگاه در طی سال نوسان کمی داشته باشد. با این وجود خنک‌کاری گاز خروجی سبب کاهش متوسط دمای گاز می‌شود و کاهش افت فشار را در پی دارد. در این مقاله تاثیر میزان کاهش افت فشار خط در شرایط متفاوت خنک‌کاری گاز، با در نظر گرفتن افت فشار ایجاد شده در مبدل و افزایش برق مصرفی الکتروفن‌ها بر اساس شبیه‌سازی بدست آمده است. در بررسی این موضوع و با در نظر گرفتن شرایط متفاوت آب و هوایی شبیه‌سازی در مناطق آب و هوایی سرد، گرمسیر و معتدل و برای شرایط عملیاتی مختلف انجام شده است. با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقلیمی نتایج محاسبات نشان می‌دهد که خنک‌کاری گاز در مناطق سردتر و دبی گاز عبوری بالا از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار است.