چکیده: در روش‌های متعارف سرمایش، بار محسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هر دو به وسیله سیستم سرمایش انجام می‌گیرد، اما با استفاده از دسیکنت، انجام دو فرآیند سرمایش و رطوبت‌زدایی به طور مجزا امکان‌پذیر است. در این حالت ابتدا رطوبت هوا توسط دسیکنت گرفته می‌شود و سپس از واحد سرمایش برای تامین بار محسوس استفاده می‌گردد.
در این مقاله ابتدا اجزای اصلی سیتم سرمایش جذبی بیان شده و نمونه هایی از ترکیب۳ روش اصلی سردسازی(کولر تبخیری، تراکم بخار و کویل خنک‌کننده) با دسیکنت، ذکر گردیده است. تعدادی از کارهای تحقیقاتی که دراین زمینه صورت گرفته، بیان شده و مقدار کاهش مصرف انرژی حاصل از ترکیب دسیکنت با سیستم‌های سرمایش که توسط محققان مختلف گزارش شده، نیز آورده شده است.