شرکت حرارت گستر مبنا

شرکت حرارت گستر مبنا یکی از زیر مجموعه های گروه مبنا می باشد. دیگهای چگالشی و بویلرهای مدرن، از جمله ی برخی از تولیدات  این مجموعه می باشد.

این مطلب در حال تکمیل می باشد.

مبنا انرژی