شرکت حرارت سازه مبنا

شرکت حرارت سازه مبنا از زیر مجموعه های هلدینگ مبنا می شود. برای اطلاع از فعالیتهای این شرکت، این متن بروز می شود:

تاریخ تاسیس : 1380
موضوع فعالیت های شرکت:
• بهینه سازی مصرف انرژی
• مشاوره
• ممیزی
• اجرای راهکارهای بهینه سازی
• مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های نوین تاسیساتی و چگالشی با رویکرد انرژی
• مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های هوشمندساختمان
• مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های خورشیدی و تولید همزمان برق و حرارت
• تامین تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی
و محصولات کم مصرف و موثر در کاهش مصرف انرژی
• سیستم های کنترل هوشمند

مبنا انرژی